တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

Page View : 1,685
News Type : Travel

ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ- ၁၁

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၅)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တစ္ႏွစ္မွသုံးႏွစ္အထိ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အီတလီႏုိင္ငံ La Sapienza တကၠသိုလ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္တုိ႔မွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္/ခရီးမွ သတင္းရရွိသည္။

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ေလ့လာျခင္း၊ ဗဟုသုတဖလွယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆုိသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီကိုရရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္ ခရီးသည္ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္သန္းနီးပါးတုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၏စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

တုိးတက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရအရ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ၃၈ ခုျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီရရွိႏုိင္ေရးအတြက္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။


Post on : 03/02/2557 10:49