ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

Page View : 1,489
News Type : Business

သိမ့္သိမ့္စုိး

ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ- ၁၁

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၅)

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္ႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ MIC က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုးခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခ်ထားေပးလုိက္ေၾကာင္း MIC မွ သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္း ၉ ခုမွာ ခဲသတၱဳသန္႔စင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ CMP စနစ္ျဖင့္ အားကစားသုံးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးမွ်ားတံႏွင့္ ေဂါက္သီး႐ုိက္တံမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ CMP စနစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလက္ကုိင္အိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပရိေဘာဂႏွင့္တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ အခန္းတြင္းအလွဆင္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကို စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ တိုင္ေပႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းတုိ႔မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားမွာ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေျခစုိက္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ကိုင္အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးလုိက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းငါးခုပါ၀င္ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေလးခု ပါ၀င္သည္။


Post on : 03/02/2557 10:31