ဆီးဂိမ္းႏိုင္ငံတကာအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား Y talk ျဖင့္ အခမဲ့ဖုန္းေခၚခြင့္ရမည္ဆီးဂိမ္းႏိုင္ငံတကာအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား Y talk ျဖင့္ အခမဲ့ဖုန္းေခၚခြင့္ရမည္

Page View : 1,630
News Type : Technology

ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ-၂၃

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၃၈)

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း လာေရာက္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံတကာအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏိုင္ငံတကာသို႔ Ytalk ျဖင့္ အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ လာေရာက္ကစားၾကမည့္ ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေငြေဆာင္တို႔တြင္ Ytalk ဖုန္းေခၚဆိုမႈ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လိုအပ္သေလာက္ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း VMG Telecoms ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာဦးခမ္းေအာင္ကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာအားကစားသမားေတြ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတြကို အခမဲ့ Free Call ေပးဖုိ႔ ၀န္ေဆာင္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါၿပီ”ဟု
ဦးခမ္းေအာင္ေျပာသည္။

အားကစားပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ေနရာမ်ားအနီးႏွင့္ တည္းခုိသည့္ေနရာမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထို Ytalk ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္ကစားသည့္ ႏိုင္ငံအမည္ႏွင့္ နာမည္ကတ္ျပားသာလိုအပ္ေၾကာင္း VMG Telecoms ကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မင္းသိန္းကေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခမဲ့ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈကို ဆီးဂိမ္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲစတင္လုပ္မည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွစတင္ၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးကာ ႏိုင္ငံတကာမွ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္အထိ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားနည္းေပါင္း ၃၃ မ်ဳိးကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေငြေဆာင္တို႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 


Post on : 17/12/2556 15:27