ဘားကမ့္ပခုကၠဴ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည္

Page View : 1,449
News Type : Event

 

ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ-၁၉

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၃၃)

ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဘားကမ့္ပခုကၠဴကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဘားကမ့္အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရွစ္ၿမိဳ႕ေျမာက္အျဖစ္ ဘားကမ့္ပခုကၠဴကုိ က်င္းပျဖစ္ေၾကာင္း ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးဇင္မင္းထြဏ္းကေျပာသည္။

ဘားကမ့္ပခုကၠဴတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္ ၃၀ ခန္႔ ဖိတ္ၾကားထားရာ အသိပညာမ်ားဖလွယ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

ဘားကမ့္ပခုကၠဴကုိ အ.ထ. က(၁) ပခုကၠဴတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘားကမ့္ပခုကၠဴသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ http:/ barcamppakokku.com/ တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဘားကမ့္ဆုိသည္မွာ သမား႐ိုးက် ျပဳလုပ္ေနက် နည္းပညာေဟာေျပာပဲြပံုစံမွ ခဲြထြက္ၿပီး လူအမ်ားစုက်င္းပေသာ လြတ္လပ္သည့္ အသိပညာမွ်ေ၀ႏုိင္ေသာ နည္းပညာဖလွယ္ပဲြတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

http://www.7daynewsjournal.com/article/12402

 


Post on : 13/11/2556 09:35