นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ (Privacy Policy)

สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ หรือผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทาง สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

1.2 สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูล จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบ หนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเคร่งครัด

1.3 ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

1.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้ หรือ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าว จำเป็นเพื่อที่จะ

* ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย

* เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

* เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

* กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น

3. การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ

3.1 สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท บุคคลอื่นใด สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า หากมีผู้อื่นใด นำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากเว็บไซต์สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งไว้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

4. สิทธิตามกฎหมาย

4.1 เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.1 อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ครั้งที่ใช้บริการของสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า